Open House of Hammer-IMS in Herk-de-Stad illustrates Belgian innovation and evolution into a global player in industrial quality control

Hammer-IMS received more than 120 guests during its 'Open House' event, including employees, family, customers, suppliers, and more. The event celebrated the first anniversary of hammer-IMS headquarters' move to Herk-de-Stad. The attendees were able to see innovative industrial quality control devices at work that the company develops and commercializes worldwide. Limburg-based Hammer-IMS recently opened an office in the US and strengthens its position as a world leader in industrial quality control through a resolute innovation policy.

Dutch press release. For the english translation read further below. 

PERSBERICHT 27/09/2023 - Gisteren ontving Hammer-IMS tijdens zijn 'Open Huis' evenement een 120-tal genodigden waaronder medewerkers, familie, klanten, leverenciers, enz. Het evenement vierde de eerste verjaardag van de verhuis van Hammer-IMS naar Herk-de-Stad. De aanwezigen konden innovatieve toestellen voor industriële kwaliteitscontrole aan het werk zien die het bedrijf ontwikkelt en wereldwijd commercialiseert. Het Limburgse Hammer-IMS opende recentelijk een kantoor in de VS en versterkt door een resoluut innovatiebeleid zijn positie als wereldleider in industriële kwaliteitscontrole.

Gestart door twee visionaire Limburgse ingenieurs

Door de vastberadenheid en toewijding van twee visionaire ingenieurs is Hammer-IMS een succesverhaal geworden op het gebied van industriële meetsystemen. Tom Redant en Noël Deferm, twee Limburgse ingenieurs die afstudeerden aan KU Leuven, richtten Hammer-IMS op in 2016 en begonnen samen aan een uitdagende reis die het bedrijf bracht waar het nu staat.

In de beginjaren werd Hammer-IMS gekenmerkt door een sterke innovatiedrang en een ambitieuze toekomstvisie. Het bedrijf vestigde zich aanvankelijk op de Corda Campus, de gerenommeerde Limburgse innovatiehub in Hasselt. De strategische beslissing om zich hier te vestigen, bood een omgeving met een krachtige ondersteuning, en markeerde het begin van hun groei. Hammer-IMS heeft bewezen dat bedrijven in dergelijke hubs op relatief korte termijn zelfredzaam kunnen worden en succesvol verder kunnen evolueren.

   

Operations Manager Nele Reynders overhandigde een certificaat aan Dries Van Hemelrijck voor zijn gewaardeerde bijdrage als stagestudent.

Burgemeester Bert Moyaers legt uit hoe Herk-de-Stad Hammer-IMS verwelkomde en het ondernemen in zijn stad ondersteunt.

Verhuisd naar Herk-de-Stad en eigen kantoor in VS

Geleidelijk breidde Hammer-IMS zijn horizon steeds verder uit. De behoefte voor een grotere ruimte om hun groeiende activiteiten te huisvesten, deed het bedrijf verhuizen naar een eigen kantoor in Herk-de-Stad. Nu, na het eerste volledige jaar in Herk-de-Stad, viert Hammer-IMS deze mijlpaal met een 'Open Huis' evenement om zijn verwezenlijkingen en toekomstplannen te tonen en te delen met de lokale community en partijen die geruime tijd betrokken zijn.

Sinds kort kreeg het verhaal van Hammer-IMS een internationale wending met de opening van zijn nieuw kantoor in Spartanburg, South Carolina. Deze vestiging in de Verenigde Staten biedt sterkere groeikansen voor het bedrijf op de Amerikaanse markt. Naast reeds lopende projecten bij bestaande klanten in Amerika, plaatst dit kantoor Hammer-IMS in het epicentrum van nieuwe business opportuniteiten.

Mondiale speler in industriële kwaliteitscontrole

Op geografisch vlak zitten Hammer-IMS klanten nu verspreid over West-Europa, enkele installaties in de VS en China, en recentelijk ook Australië en Zuid-Korea. Hiermee demonstreert het bedrijf zijn evolutie richting een mondiaal bereik. De gepatenteerde technologie van Hammer-IMS, ontwikkeld tijdens de oprichters hun tijd aan KU Leuven, hielp het bedrijf om zich te profileren als een gevestigde marktspeler, maar ook als een leider op het gebied van industriële kwaliteitscontrole. De sterke innovatiekracht van Hammer-IMS illustreert het potentieel van Europese expertise op het gebied van slimme productie en industrie 4.0.

Jo Cinjaere, Engineering Manager van Vetex, toont waarom klant Vetex rekent op Hammer-IMS voor de kwaliteitscontrole van gespecialiseerde textieltypes.

Dit grotere industriële toestel van Hammer-IMS illustreert hoe fabrikanten de kwaliteit van tapijt, textiel, plastic, enz. automatisch verifiëren.

Hammer-IMS wordt bovendien ondersteund door een netwerk van sterke en betrokken investeerders, waarvan LRM de bekendste naam is in de regio Limburg. De samenwerking tussen de professionele investeerders achter het bedrijf onderlijnt de reputatie die Hammer-IMS geniet als sectorspeler en de doorgedreven ambities van het bedrijf.

Het verhaal van Hammer-IMS illustreert hoe succesvol ondernemen zich vertaalt naar groei in verschillende sectoren en regio's. Het benadrukt het belang van innovatieve ideeën en volgehouden inspanningen. Vanaf de start op Corda is Hammer-IMS uitgegroeid tot een wereldspeler die industriële innovatie in België mee vormgeeft, versterkt en uitdraagt.English translation: 

PRESS RELEASE 27/09/2023 - Yesterday Hammer-IMS received about 120 guests during its 'Open House' event, including employees, family, customers, suppliers, etc. The event celebrated the first anniversary of Hammer-IMS' move to Herk-de-Stad. The attendees were able to see innovative industrial quality control devices at work that the company develops and commercializes worldwide. Limburg-based Hammer-IMS recently opened an office in the US and strengthens its position as a world leader in industrial quality control through a resolute innovation policy.


Started by two visionary Limburg engineers

Through the determination and dedication of two visionary engineers, Hammer-IMS has become a success story in the field of industrial measurement systems. Tom Redant and Noël Deferm, two Limburg engineers who graduated from KU Leuven, founded Hammer-IMS in 2016 and together embarked on a challenging journey that brought the company to where it is today.

In the early years, Hammer-IMS was characterized by a strong drive for innovation and an ambitious vision for the future. The company initially established itself on the Corda Campus, the renowned Limburg innovation hub in Hasselt. The strategic decision to settle here provided an environment with a strong support, and marked the beginning of their growth. Hammer-IMS has proven that companies in such hubs can become self-reliant in the relatively short term and successfully evolve further.

Operations Manager Nele Reynders presented a certificate to Dries Van Hemelrijck for his valued contribution as an internship student.

Mayor Bert Moyaers explains how Herk-de-Stad welcomed Hammer-IMS and supports entrepreneurship in his city.

Moved to Herk-de-Stad and own office in USA

Gradually, Hammer-IMS expanded its horizons. The need for a larger space to accommodate their growing activities made the company move to its own office in Herk-de-Stad. Now, after its first full year in Herk-de-Stad, Hammer-IMS is celebrating this milestone with an 'Open House' event to showcase its achievements and future plans and share them with the local community and parties involved for a long time.

Recently, Hammer-IMS' story took an international turn with the opening of its new office in Spartanburg, South Carolina. This location in the United States offers stronger growth opportunities for the company in the American market. In addition to ongoing projects with existing customers in America, this office places Hammer-IMS at the epicenter of new business opportunities.

Global player in industrial quality control

Geographically, Hammer-IMS customers are now spread across Western Europe, some installations in the US and China, and more recently Australia and South Korea. With this, the company demonstrates its evolution towards a global reach. Hammer-IMS' patented technology, developed during its time at KU Leuven, helped the company to establish itself as an established market player, but also as a leader in industrial quality control. The strong innovative power of Hammer-IMS illustrates the potential of European expertise in smart manufacturing and industry 4.0.

Jo Cinjaere, Engineering Manager of Vetex, shows why customer Vetex relies on Hammer-IMS for the quality control of specialized textile types.

This larger industrial device from Hammer-IMS illustrates how manufacturers automatically verify the quality of carpet, textiles, plastics, etc.

Hammer-IMS is also supported by a network of strong and committed investors, of which LRM is the best-known name in the Limburg region. The collaboration between the professional investors behind the company underlines Hammer-IMS' reputation as a sector player and the company's far-reaching ambitions.

The story of Hammer-IMS illustrates how successful entrepreneurship translates into growth in different sectors and regions. It emphasizes the importance of innovative ideas and sustained efforts. From the start at Corda, Hammer-IMS has grown into a global player that helps shape, strengthen and propagate industrial innovation in Belgium.